Global Locate

Global Locate

Global Locate设计并开发全球定位系统(GPS)、辅助全球卫星定位系统半导体以及网站基础设施产品和与定位服务有关的解决方案。2007年6月,美国博通公司收购了Global Locate。

(www.globallocate.com)